Aikuisten perusopetus
Opetushallitus julkaisee aikuisten perusopetuksen digitaalisia oppimateriaaleja aikuisten perusopetukseen.
Tuotettavien oppimateriaalien tavoitteena on helpottaa aikuisten perusopetuksessa vallitsevaa oppimateriaalipulaa.

Oppimateriaalit on tuotettu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kurssisisältöjen mukaisesti. Lisäksi oppimateriaaleihin on pyritty tuomaan ominaisuuksia, joiden tarve on suuri nimenomaan aikuisten perusopetuksessa. Tällaisiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus kuunnella oppimateriaalin tekstiosuuksia sekä sisällön eriyttäminen eri vaatimustasoille. Oppimateriaalien käsikirjoittajat ovat aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleviä opettajia.

Oppimateriaalien ominaisuudet täydentyvät syksyn 2018 aikana

Julkaistujen oppimateriaalien käytössä saattaa ilmetä vielä joitakin häiriöitä ja käyttökatkoja loppuvuonna 2018. Tämä johtuu kehittämistyöstä, jota oppimateriaaleille edelleen tehdään. Kehittämistyön kohteina ovat erityisesti käsitteistöt ja opiskelun etenemisen seurantatyökalut.

Tuoteperhe täydentyy kuudella oppimateriaalilla

Nyt julkaistut kaksi oppimateriaalia ovat yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2017) ja bi – Ihminen (OPS2015). Biologian Ihminen- kurssin oppimateriaalin tuottaminen nähtiin voimakkaan kysynnän vuoksi tärkeänä siitä huolimatta, että kyseinen kurssi poistui opetussuunnitelman perusteista viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen myötä.

Syksyllä 2018 tuoteperhe täydentyy vielä yhteensä kuudella yhteiskuntaopin (yh2, yh3), historian (hi1) ja matematiikan (ma1, ma5, ma6) oppimateriaalilla. Näistä neljä (yh2, yh3, hi1 ja ma1) tullaan julkaisemaan syyskuun 2018 aikana.

Oppimateriaaliprojektin teknisestä tuottamisesta vastaa Cloubi Oy.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
erityisasiantuntija Matti Ranta,
matti.ranta@oph.fi
puh. 029 533 1537

YH1 – YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ
BI – IHMINEN
YH2 – Työelämän tuntemus ja oma talous
YH3 – Aktiiviinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Historia – Suomen historian käännekohdat
Matematiikka – Luvut ja laskutoimitukset